ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ
เปลี่ยนรหัสผ่าน

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
รหัสผ่านเดิม
รหัสผ่านใหม่
ตัวเลข/ตัวอักษร 4 หลัก
ยืนยันรหัสผ่านใหม่
ตัวเลข/ตัวอักษร 4 หลัก

พบปัญหาการใช้งาน ด้านข้อมูล ติดต่อ ส่วนบริหารการเบิกจ่าย โทร. 51241