โปรแกรมพิมพ์ใบรับรองเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ
เปลี่ยนรหัสผ่าน

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
รหัสผ่านเดิม
ตัวเลข/ตัวอักษร 4 หลัก
รหัสผ่านใหม่
ตัวเลข/ตัวอักษร 4 หลัก
ยืนยันรหัสผ่านใหม
ตัวเลข/ตัวอักษร 4 หลัก

พบปัญหาการใช้งาน ด้านข้อมูล ติดต่อ ส่วนบริหารการเบิกจ่าย โทร. 51241